Algemene Voorwaarden

Definities

Onder "Pietenverhuur Apeldoorn" wordt verstaan de eenmanszaak ingeschreven in de openbare registers van de Kamer van Koophandel onder nummer 90972147.

Onder "Klant" wordt verstaan de opdrachtgever voor of de gebruiker c.q. afnemer van diensten of producten van Pietenverhuur Apeldoorn.

Onder "Partijen" wordt verstaan Klant en Pietenverhuur Apeldoorn gezamenlijk.

Onder "Schriftelijk" wordt verstaan alle communicatie of correspondentie die overgebracht wordt per post, mail of WhatsApp.

Onder "Algemene Voorwaarden" wordt verstaan onderhavige algemene voorwaarden, welke zijn opgesteld teneinde de overeenkomsten tussen Partijen.

Artikel 1 - Aanbieding en overeenkomst

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen, aanbiedingen, offertes, opdrachten, leveringen, dienstverlening en overeenkomsten tussen Pietenverhuur Apeldoorn enerzijds en Klant anderzijds.

2. Wijzigingen, afwijkingen of aanvullingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien en voor zover Pietenverhuur Apeldoorn deze uitdrukkelijk Schriftelijk heeft aanvaard.

3. Alle aanbiedingen en offertes van Pietenverhuur Apeldoorn zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de aanbieding altijd na 14 dagen.

4. De in een aanbieding of offerte vermelde prijzen zijn exclusief omzetbelasting (o.g.v. artikel 25 Wet OB) en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis-, verblijf-, verzend-, en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

5. Als de Klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn Schriftelijk aanvaardt, dan vervalt het aanbod of offerte.

6. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij Partijen dit uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.

7. Pietenverhuur Apeldoorn verklaart hierbij dat de werkzaamheden als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitgeoefend zullen worden. Echter, Pietenverhuur Apeldoorn staat niet in voor het bereiken van enig beoogd resultaat. Voor Pietenverhuur Apeldoorn geldt derhalve slechts een inspanningsverplichting en uitdrukkelijk geen resultaatsverplichting.

Artikel 2 - Aanvaarding

1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Pietenverhuur Apeldoorn zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de Klant hieraan enige rechten kan ontlenen.

2. Mondelinge aanvaarding van de Klant verbindt Pietenverhuur Apeldoorn slechts, nadat de Klant deze Schriftelijk heeft bevestigd.

Artikel 3 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op alle offertes, aanbiedingen, opdrachten, leveringen en overeenkomsten tussen Pietenverhuur Apeldoorn en de Klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Indien er geschillen ontstaan tussen Pietenverhuur Apeldoorn en de Klant zullen Partijen alles doen wat in hun macht ligt om het geschil zonder tussenkomst van de rechter op te lossen. Dit wordt gedaan overeenkomstig de klachtenprocedure van artikel 13 van deze voorwaarden.

3. Alle geschillen voortvloeiende uit offertes, aanbiedingen, opdrachten, leveringen en overeenkomsten tussen Pietenverhuur Apeldoorn en de Klant worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter van Rechtbank Gelderland, tenzij in dwingend recht anders voorgeschreven is.

Artikel 4 - Diensten

Bij de afname van een dienst van Pietenverhuur Apeldoorn, draagt Pietenverhuur Apeldoorn de zorg over de uitvoering van de dienst en de aanwezigheid van de daartoe benodigde middelen, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 5 - Levering

1. Alle door Pietenverhuur Apeldoorn aangegeven (leverings-)termijnen zijn slechts indicatief. Deze (leverings-)termijnen zijn derhalve nooit fatale termijnen. Overschrijding van de genoemde termijnen kan nimmer leiden tot schadevergoeding.

2. Indien Pietenverhuur Apeldoorn bij de uitvoering van een overeenkomst afhankelijk is van informatie en/of gegevens van Klant, is Pietenverhuur Apeldoorn niet aansprakelijk voor niet-tijdige nakoming van de prestatie, indien de Klant in gebreke is gebleven met het aanleveren van de benodigde informatie en/of gegevens.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Dit herroepingsrecht is van toepassing bij gekochte producten vanuit de webshop van Pietenverhuur Apeldoorn.
Indien Klant een overeenkomst wenst te annuleren, geldt artikel 12 in deze Algemene Voorwaarden.

 

1. Bij de aankoop van producten heeft Klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door Klant of een vooraf door Klant aangewezen en aan Pietenverhuur Apeldoorn bekend gemaakte vertegenwoordiger.

2. Tijdens de bedenktijd zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Pietenverhuur Apeldoorn retourneren, conform de door Pietenverhuur Apeldoorn verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

3. Wanneer Klant gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Pietenverhuur Apeldoorn. Het kenbaar maken dient Klant te doen middels het contactformulier. Nadat Klant kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient Klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. Klant dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

4. Pietenverhuur Apeldoorn kan het herroepingsrecht van Klant uitsluiten voor bepaalde producten. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

  • Die gepersonaliseerd zijn
  • Die door Pietenverhuur Apeldoorn tot stand zijn aangebracht overeenkomstig specificaties van de consument
  • Die duidelijk persoonlijk van aard zijn
  • Die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden
  • Die snel kunnen bederven of verouderen
  • Waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft
  • Voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken
  • Voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken

Artikel 7 - Tarieven

1. Alle door Pietenverhuur Apeldoorn geoffreerde of anderszins aangegeven tarieven zijn in euro's, exclusief omzetbelasting (o.g.v. artikel 25 Wet OB) en exclusief reis-, verblijf-, verzend-, en administratiekosten vanaf de Zwaansprengweg 7D, 7332 BE in Apeldoorn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

2. Pietenverhuur Apeldoorn heeft het recht tarieven te wijzigen als gevolg van economische, politieke en bedrijfsorganisatorische ontwikkelingen.

Artikel 8 - Aansprakelijkheid

1. Pietenverhuur Apeldoorn sluit iedere aansprakelijkheid uit, direct of indirect, uit welke oorzaak dan ook ontstaan, behoudens voor zover Pietenverhuur Apeldoorn aansprakelijkheid erkent of deze een gevolg is van opzet of grove schuld van Pietenverhuur Apeldoorn.

2. Voor zover Pietenverhuur Apeldoorn nochtans aansprakelijk kan worden gehouden voor schade, strekt de aansprakelijkheid van Pietenverhuur Apeldoorn zich maximaal uit tot een bedrag ter hoogte van de factuurwaarde van de laatst gestuurde factuur. Deze aansprakelijkheid zal door rechtspraak of door wederzijdse bevinding moeten worden bevestigd.

3. Pietenverhuur Apeldoorn is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor eventuele materiële en/of immateriële (gevolg)schade als gevolg van door Pietenverhuur Apeldoorn uit naam van Klant gevoerde persoonlijke, telefonische of Schriftelijke contacten met derden.

4. Pietenverhuur Apeldoorn is ter zake van door hem van Klant aangenomen werkzaamheden niet aansprakelijk voor onrechtmatige daden, onzorgvuldig gedrag, of handelen van door Pietenverhuur Apeldoorn ingeschakelde derden en/of hulppersonen.

5. Pietenverhuur Apeldoorn is ter zake van door hem van Klant aangenomen werkzaamheden niet aansprakelijk voor onrechtmatige daden, onzorgvuldig gedrag of handelen van werknemers van Klant. Klant is zelf verantwoordelijk voor het handelen van zijn eigen medewerkers.

6. In geen geval zal Pietenverhuur Apeldoorn aansprakelijk zijn voor gevolgschade van welke aard ook, waaronder mede begrepen, maar niet beperkt tot schade wegens winstderving, werkstagnatie, verlies van zakelijke informatie- of gegevensbestanden en/of enige andere bedrijfsschade of geldelijk verlies, zelfs indien Pietenverhuur Apeldoorn op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

7. Eventuele schade, onderhevig aan de aansprakelijkheid in artikel 7.2, verband houdende met de dienstverlening of een product van Pietenverhuur Apeldoorn, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, dient op straffe van verval van de vordering ter zake binnen 30 dagen na ontdekking Schriftelijk aan Pietenverhuur Apeldoorn te worden medegedeeld. Wordt een schadevordering niet binnen 3 maanden na het ontstaan ervan in rechte geldend gemaakt, dan komt deze geheel te vervallen.

Artikel 9 - Vrijwaring

1. Klant zal Pietenverhuur Apeldoorn en zijn leveranciers vrijwaren en verdedigen tegen alle vorderingen en procedures die mochten voortvloeien uit, of het gevolg zijn van, enig handelen of nalaten van Klant in strijd met enige bepalingen van een met Pietenverhuur Apeldoorn gesloten overeenkomst en/of de onderhavige Algemene Voorwaarden.

2. Klant zal Pietenverhuur Apeldoorn schadeloos stellen voor alle schade en kosten opgelopen in hun verdediging tegen al zulke vorderingen en/of procedures, waaronder mede begrepen alle kosten van rechtsbijstand.

Artikel 10 - Betalingsvoorwaarden

1. Betalingen geschieden via een betaalverzoek of overboeking die door Pietenverhuur Apeldoorn Schriftelijk zal worden opgestuurd.

2. Klant dient betalingen binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur te voldoen. Tenzij anders overeengekomen, welke Schriftelijk zal moeten worden vastgelegd.

3. De betalingstermijn van de factuur is een fatale termijn. Indien betaling niet plaatsvindt binnen deze fatale termijn, is Klant van rechtswege in verzuim zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of sommatie is vereist. Alsdan zijn automatisch de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ingevolge de wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten á 15% van het totaal verschuldigde bedrag met een minimumbedrag van EUR 40,00.

4. Bij gebreke van een betaling binnen de betalingstermijn is Klant van rechtswege in verzuim en is Klant de wettelijke (handels)rente over het volledige factuurbedrag verschuldigd. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als een volle maand.

5. Het niet, niet tijdig of niet volledig voldoen door Klant aan zijn verplichtingen geeft Pietenverhuur Apeldoorn het recht nakoming van de overeenkomst en/of dienstverlening op te schorten totdat door Klant wel aan zijn verplichting is voldaan.

6. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van Klant, zijn de vorderingen van Pietenverhuur Apeldoorn op Klant onmiddellijk opeisbaar.

7. Weigert Klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Pietenverhuur Apeldoorn, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Pietenverhuur Apeldoorn te betalen.

Artikel 11 - Overmacht

1. Indien Pietenverhuur Apeldoorn door overmacht niet aan zijn verplichtingen jegens Klant kan voldoen, worden de verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.

2. Onder overmacht van Pietenverhuur Apeldoorn wordt verstaan elke van de wil van Pietenverhuur Apeldoorn onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd en/of waardoor de nakoming van zodanige verplichtingen in redelijkheid niet van Pietenverhuur Apeldoorn kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid te voorzien was. Tot overmachtstoestanden worden in ieder geval gerekend: noodtoestanden (waaronder begrepen extreme weersomstandigheden, brand en blikseminslag), restricties en/of gewijzigde regelgeving door overheidsinstanties, epidemieën en pandemieën, (werk-) staking, oorlog, oproer, uitval van elektriciteit, onvoorziene uitval van computerapparatuur en andere voorzieningen.

Artikel 12 - Annulering overeenkomst

1. Klant is te allen tijde gerechtigd om de overeenkomst te annuleren. Indien Klant besluit een overeenkomst te annuleren, is Pietenverhuur Apeldoorn gerechtigd hiervoor kosten in rekening te brengen.

2. Indien Klant de overeenkomst annuleert, is Pietenverhuur Apeldoorn gerechtigd de helft (50%) van het totaalbedrag in te houden als vergoeding voor de gemaakte kosten en de gederfde winst.

3. Indien Klant de overeenkomst één dag voor of op de dag dat de dienst geleverd dient te worden annuleert, is Pietenverhuur Apeldoorn gerechtigd het gehele (100%) totaalbedrag in te houden als vergoeding voor de gemaakte kosten en de gederfde winst.

Artikel 13 - Klachten

1. Klant is verplicht klachten over de dienstverlening van Pietenverhuur Apeldoorn binnen een termijn van 14 dagen na de oorzaak van de klacht Schriftelijk te melden bij Pietenverhuur Apeldoorn. Bij gebreke van een tijdige klacht vervallen alle rechten van Klant, waaronder doch niet uitsluitend, de rechten op schadevergoeding, verrekening en opschorting.

2. Klant dient klachten over facturen binnen 14 dagen na de factuurdatum Schriftelijk te melden bij Pietenverhuur Apeldoorn. Bij gebreke van een tijdige klacht vervallen alle rechten van Klant en komt de klacht niet voor behandeling in aanmerking en blijft het factuurbedrag onverminderd verschuldigd. Het indienen van een klacht overeenkomstig dit artikel schort de betalingsplicht van Klant niet op.

Artikel 14 - Wijziging algemene voorwaarden

1. Pietenverhuur Apeldoorn is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden ten alle tijden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen.

2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Pietenverhuur Apeldoorn zoveel mogelijk vooraf met de Klant bespreken.

Artikel 15 - Overige bepalingen

1. Rechten van de Klant uit een overeenkomst tussen Partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande Schriftelijke instemming van Pietenverhuur Apeldoorn.

2. Indien enige bepaling van een met Pietenverhuur Apeldoorn gesloten overeenkomst en/of van de van toepassing zijnde specifieke voorwaarden van de Algemene Voorwaarden onverbindend mochten blijken, blijven de overige bepalingen van de overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden van kracht. Partijen verplichten zich in dat geval om de onverbindende bepaling te vervangen door een contractsbepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij de bedoeling van Partijen.

3. Alle (intellectuele eigendoms-)rechten op het materiaal van Pietenverhuur Apeldoorn zoals logo's, teksten, karakters, foto's, video's en muziek zijn van Pietenverhuur Apeldoorn en/of de originele rechthebbende(n). Verdere openbaarmaking en/of verveelvoudiging van dit materiaal zonder toestemming van Pietenverhuur Apeldoorn is ten strengste verboden.

Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld op 28 november 2023, en bijgewerkt op 9 juli 2024.